Lorem ipsum

 

 

Förstudie

Vi upprättar programhandling i samförstånd med vår uppdragsgivare.

När programet är fastlagt kostnadsbedömer vi utförandet

 

 

Utredningar

Vi utför utredningar beträffande installationer.

Analyserar befintliga energilösningar samt tar fram exempel på mer energieffektiva lösningar.

 

 

      

Projektering

Vi utför projekteringsarbete i alla skeden från förstudie till färdig relationshandling inom vvs, styr och el.
Vi arbetar även med energiberäkningar och klimatsimuleringar.

Installationssamordning

Vi utför installationssamordning inom vvs, styr, kyla och el.
I dagens bygg-projekt är installationerna en betydande del av projektet.

Våran roll är att vara sakkunnig på installationsområdet.
Installationssamordnaren skall även vara behjälplig för installationsentrepenören.
Det är först när alla parter förstår varandra som ett projekt kan bli framgångsrikt.

Kontrolluppdrag

Vi utför tekniska kontrolluppdrag och uppföljning av extra konstnader.

 

 

 

 

Projektledning

 Vi är beställarens ordningsman som håller i allt adminstrativt arbete, vi säkerställer att projektörer och entreprenörer utför sitt arbete fackmannamässigt och enligt avtalade handlingar.
Vi följer upp tider, kostnader och håller i eventuella regleringar under byggtiden.

 


Besiktningar

 Entreprenadbesiktningar inom vvs, styr och el.

OVK-Besiktningar

Vi utför mätningar, energibesiktningar och kontroll av funktioner av ventilationssystem.

Vi har riksbehörighet för OVK-besiktningar.

CE-märkning


Vi upprättar dokument på CE-märkning av anläggningen

 

 

 

 

 

Injustering av vätskeburna system

Vi erbjuder injustering av byggnadens alla vätskeburna system.

När injusteringen är utförd och vi uppnått tänkt funktion upprättas protokoll och dokumentation.

Samordnad kontroll

I byggprocessens slutskede när respektive installationsentrepenör är klar med sina egenkontroller,
kan samordnad kontroll starta.

Vi upprättar en avslutningstidplan samt ett program för hur provningsprocessen skall utföras.
Provningar dokumenteras med kommentarer och när provning har skett upprättas ett protokoll.

  Energiuppföljning och effektivisering

När de tekniska systemen i en byggnad varit igång en tid bistår vi Er gärna med uppföljning av energiförbrukning.

Ofta har förändringar gjorts i systemen som påverkar energiförbrukning och systemens funktion.

 

Driftoptimering
 

För att hålla byggnadens energianvändning så låg som möjligt behöver driften optimeras så att man använder byggnadens tekniska system så smart som möjligt.

Vi åtar oss gärna att vara delaktiga tillsammans med Er och bistår med arbetet att optimera byggnadens tekniska system.

 

Energideklaration 

Vår certifierade energiexpert hjälper dig som fastighetsägare att upprätta en energideklaration till din byggnad.

Vi utför en energibesiktning för att få en god kännedom om byggnaden. Sedan ger vi dig förslag på kostnadseffektiva åtgärder som optimerar energiprestandan, såklart med hänsyn till att ett gott inneklimat ska uppnås. Vi ser till att deklarationen registreras hos Boverket.

Dessutom ger vi dig som fastighetsägare en beskrivande rapport som tydligt förklarar energideklarationen. 

 

Kalkylering

Vi upprättar kalkyler för VVS och EL installationer

.